Sedniv (Chernihivshchyna)
1976
Sedniv (Chernihivshchyna)
1976
Velykyi Pereviz (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Kyiv
Second half of 1970s
Homutets (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Homutets (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Kyiv
1966
Poltavshchyna
1960s
Poltavshchyna
1960s
Sedniv (Chernihivshchyna)
1974
Poltavshchyna
1960s
Poltavshchyna
First half of 1960s
Velykyi Pereviz (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Velykyi Pereviz (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Velykyi Pereviz (Poltavshchyna)
First half of 1960s
Konotop
1973
Konotop
1973
Poltavshchyna
1960s
Central Ukraine
1960s
Poltavshchyna
First half of 1960s