/ The V. V. Vereshchagin Mykolaiv Art Museum

Zadorozhnyi Ivan-Valentyn
In the Name of Life
1963