/ Kmytiv Fine Arts Museum of Y. Bukhanchuk

Zadorozhnyi Ivan-Valentyn
Wedding
1965–1967