/ Ivan-Valentyn Zadorozhnyi Rzhyshchiv Art Museum

Zadorozhnyi Ivan-Valentyn
The Young Couple
1964