/ Center of Modern Art "Soviart"

Havrylenko Hryhorii
A Cherry Orchard by the House. Illustration for “Kobzar” by Taras Shevchenko
1963
Tetianych Fedir
M. S. Horbachov
1987
Tetianych Fedir
Portrait Against the Kupala Night
2003
Tetianych Fedir
City of the Future
1986
Kotkov Ernest
Childhood
1966
Kotkov Ernest
Knecht
1969
Lamakh Valerii
Composition
1950s
Dubovyk Oleksandr
Forum
1988
Levych Yakym
Suburb
2000s
Khomkov Viktor
The Psalm of David
1961
Khomkov Viktor
Old Testament Witnesses
1996